สถาบันอาศรมศิลป์ | สถาบันการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมเพื่อรับใช้สังคม
Call us now 02-490-4748-54

งานบริการของระบบงาน (Services)

ระบบบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

สำหรับ ผู้บริหาร

ระบบสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

สำหรับ บุคลากร/เจ้าหน้าที่

ระบบสำหรับบุคลากร/เจ้าหน้าที่

สำหรับนักศึกษา

ระบบสำหรับนักศึกษา ประกอบด้วย ระบบตรวจสอบผลการเรียน

สำหรับอาจารย์

ระบบสำหรับอาจารย์ ประกอบด้วย ระบบพิมพ์รายชื่อนักศึกษาในรายวิชา ระบบส่งผลการเรียนออนไลน์

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่